piektdiena, 23. 08, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Jaunumi

Biedrības “Jūrkante” paziņojums
22.08.2014


 

 

 

Biedrība “Jūrkante” paziņojums

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 10.kārtu Lauku attīstības programmas 413 ietvaros (2007.–2013.gads LEADER pieejas īstenošana pasākums): “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

Projekta iesniegumus pieņems no 2014.gada 23.septembra līdz 2014.gada 23.oktobrim. 
10.kārtas ietvaros pieejamais finansējums EUR 8582,98

413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
2.aktivitāte “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro¬grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

2. Rīcība – Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras attīstība vietējiem iedzīvotājiem dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai. Pieejamais finansējums EUR 8582,98.

Rīcības mērķis:   Aktivizēt - dažādot  brīvā laika pavadīšanas iespējas biedrības teritorijā. 

Plānotās darbības: Brīvā laika pavadīšanai nepieciešamā inventāra iegāde, pamatlīdzekļi, telpu rekonstrukcija, materiāli remontu darbiem, iekārtas, un citi uzlabojumi brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, to darbības dažādošanai un citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.
Viena projekta maksimālās izmaksas EUR 3000


Projektu vērtēšanas kritēriji – visām Rīcībām ir vienoti:
Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = “neatbilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = ļoti labi) 


 Nr. p.k. Kritērijs Maksimālais 
punktu skaits
 1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība 2
 2. Projekta ietekme uz pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem 2
 3. Projekta īstenošana tiek virzīta uz sabiedrības vajadzību sasniegšanu un tas ir nozīmīgs  2
 4. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi kvalitatīvi un kvantitatīvi rādītāji 2
 5. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem 2
 6. Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota 2
 7. Projektā plānotas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai 2
 8. Projekta ietekme uz jaunu vai darba vietas uz laiku radīšana. 2
 Papildus iegūstami punkti 
 9. Projekta iesniedzēja finansiālais vai materiālais ieguldījums projekta realizācijā. 2
 10.. Projekts tiek īstenots ar dažādu sociālo grupu iesaistīšanu (jaunieši, pensionāri u.c.) 2
 11. Projekta īstenošana rada jaunu inovatīvu pakalpojumu vai produktu 2
  Maksimālais kopējais punktu skaits 22
  Minimālais punktu skaits12 

  

Specifiskais kritērijs - 
• Pie vienāda punktu skaita priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra, kuros pieejamas līdzīgas aktivitātes.

Projekta ieviešanas termiņš ne vēlāk kā 2015.gada 1.jūnijs.


Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese:
Biedrība „Jūrkante”,  Salacgrīva,  Smilšu iela 9. Koordinatore Dzintra Eizenberga, kontakttālrunis 29427095, e-pasts dzintra.eizenberga@salacgriva.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

http://www.jurkante.lv; http://www.salacgriva.lv; http://www.limbazi.lv un http://www.lad.gov.lv.
      Atpakaļ
          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv