svētdiena, 21. jūlijs, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Jaunumi
11120

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
26.01.2011


Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam ( RP) pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam LEADER pieejas īstenošana pasākums 5.2.aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.; 5.3 aktivitāte „Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana.Projekta iesniegumus pieņems no 2011. gada 3.janvāra līdz 2011. gada 3.februārim kārtas ietvaros pieejamais finansējums Ls 64 479.32 Finansējuma sadalījums pa rīcībām:5.2.aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.;          2. Rīcība – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras attīstība Ls 29407.11Rīcības mērķis:   Zivsaimniecības infrastruktūras sakārtošana, kas veicinātu tūrisma attīstību.Plānotās darbības: Tūrisma pakalpojumu dažādošana saistībā ar zivsaimniecību pieejamība, vides aizsardzība, sakārtošana , labiekārtošana,  kas uzlabotu un veicinātu tūristu piesaisti biedrības teritorijai, kā ari zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas darbības aktivizēšana. 
          3. Rīcība – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistīto pakalpojumu attīstība  Ls 5665.10
Rīcības mērķis:   Biedrības teritorijas aktivizēšana, zivsaimniecības tūrisma objektu pakalpojumu izveide.Plānotās darbības:  Biedrības teritorija ir ļoti atbilstoša lai tajā izveidotu un aktivizētu dažāda veida zivju tirdziņus, izklaides objektus, kur būtu iespējams piesaistīt tūristus. Kā ari zivsaimniecības teritorijas aktivizēšana.
5.3 aktivitāte „Ekonomiskās darbības nestrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana
          4. Rīcība - Uzņēmējdarbības  attīstība un dažādošana  Ls 29 407.11
 Rīcības mērķis:   Sekmēt uzņēmējdarbības dažādošanu, kas nav saistīta ar zivsaimniecībuPlānotās darbības:  Sīka uzņēmuma izveide, uzņēmējdarbības dažādošana, kas nav saistīta ar zivsaimniecību. Rast iespēju uzsākt savu biznesa nišu, cilvēkiem, kas iepriekš strādāja kāda no esošajiem zivju pārstrādes uzņēmumiem, jeb cita veida uzņēmējdarbību zivsaimniecības jomā.Projektu vērtēšanas kritēriji - visām Rīcībām ir vienoti:
Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2  (0 = “neatbilst”, 0,5 = „vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”). Vērtēšanas kritēriji tiks piemēroti visām piecām plānā iekļautajām  rīcībām  vienādi.
Nr. p.k. Kritērijs Maksimālais punktu
skaits
1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība 2
2. Projekta ietekme uz pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem 2
3. Projekta īstenošana tiek virzīta uz sabiedrības vajadzību sasniegšanu un tas ir nozīmīgs 2
4. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi kvalitatīvi un kvantitatīvi rādītāji 2
5. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem 2
6. Projekts ir ilgtspējīgs teritorijas attīstībai 2
7. Projektā plānotas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai 2
8. Projekta ietekme uz jaunu darba vietu radīšanu un/vai  jau esošo saglabāšanu 2
  Papildus iegūstami punkti  
9.  Projekta iesniedzējs nodrošina līdzfinansējuma daļu, kas pārsniedz 10% NVO gadījumā, 25% pašvaldības gadījumā, 50%  juridisku un fizisku personu gadījumā 2
10. Projekts tiek īstenots ar dažādu sociālo grupu iesaistīšanu (jaunieši, pensionāri u.c.) 2
11. Projekta īstenošanā iesaistītas 3. puses (pašvaldības, citas NVO, fiziskas personas), kas palielina projekta kopējo finansējumu (līdzfinansējuma daļu) un apjomu 2
12. Projekts tiek īstenots, izmantojot videi draudzīgus materiālus un/vai saglabājot esošos dabas resursus 2
  Maksimālais kopējais punktu skaits  24
  Minimālais punktu skaits 12Specifiskais kritērijs -
• Pie vienāda punktu skaita priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra, kuros pieejamas līdzīgas aktivitātes.Projektu īstenošanas ilgums – maksimums 2 gadi pēc tam, kad Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu.Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese
Biedrība Jūrkante Salacgrīva  Smilšu iela 9
Koordinatore Dzintra Eizenberga kontaktālrunis             29427095       e-pasts
dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv


      Atpakaļ
          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv