svētdiena, 21. jūlijs, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Jaunumi
11119

Lauku attīstības programmas (2007. – 2013.gads)
01.01.2011


Lauku attīstības programmas (2007. – 2013.gads) LEADER pieejas īstenošana pasākums 413 Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.

Projekta iesniegumus pieņems no 2010. gada 10. decembra līdz 2011. gada 10. janvārim. 3.kārtas ietvaros pieejamais finansējums Ls 72908.66

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:

1. 413.pasākumā ”Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā„ 1.aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem”.Rīcība – Sadzīves un sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana un kvalitātes celšana vietējiem iedzīvotājiem – pieejamais finansējums Ls 31997.70.Rīcības mērķis – Pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība iedzīvotājiem visā biedrības „Jūrkante” teritorijā.
Plānotās darbības – Radīt jaunas pakalpojumu pieejamības iespējas (izveidotas veļas mazgātuves, friziera, kurpnieka, veselības profilakses vai uzlabošanas pakalpojumu izveide vai pakalpojuma kvalitātes uzlabošana, teritorijas labiekārtošana sadzīves pakalpojumu pieejamībai citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.)

2. 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitāte “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro¬grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.
  
Rīcība – Vietējo kopienu un saietu centru attīstība. Pieejamais finansējums Ls 40 910.96.Rīcības mērķis –    Dažādu sabiedrisko aktivitāšu veicināšana iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanā.
Plānotās darbības – Sabiedrisko organizāciju darbības veicināšanai nepieciešamā inventāra iegāde, pamatlīdzekļi, telpu rekonstrukcija, materiāli remontu darbiem, iekārtas, un citi uzlabojumi  brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, to darbības dažādošanai un citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem. Projektu vērtēšanas kritēriji 1. un 4. rīcībai ir vienoti:
Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = “neatbilst”, 0,5 = „vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”). Vērtēšanas kritēriji tiks piemēroti visām piecām plānā iekļautajām  rīcībām  vienādi.
      Atpakaļ
          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv