pirmdiena, 19. 08, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Jaunumi

Biedrības "Jūrkante" paziņojums
Apskatīt komentārus (0)


03.04.2014


 

 

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 5.1.aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstība”. 

Projekta iesniegumus pieņems no 2014.gada 9.maija līdz 2014.gada 9.jūnijam.

6.kārtas ietvaros pieejamais finansējums EUR 23 900

 

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:

5.1.aktivitāte Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstība.

            1. Rīcība – Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana  EUR 23 900

Rīcības mērķis:   Kvalitatīvas infrastruktūras pieejamības nodrošināšana ar zivsaimniecību saistītajos ciematos. 

Plānotās darbības: Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija. Vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija, tai skaitā pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, teritorijas labiekārtošana.

Projektu ieviešanas termiņi:
• Ja projektā tiek iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi vai veikta teritorijas labiekārtošana – viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu stāšanās spēkā;
• Ja veikta būvniecība vai rekonstrukcija – 1,5 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projekta īstenošanas termiņš nevar būt vēlāk kā 2015.gada 1.maijs.

Projektu vērtēšanas kritēriji – visām Rīcībām ir vienoti:

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = “neatbilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = ļoti labi)

Nr. p.k.

Kritērijs

Maksimā­lais punktu skaits

1.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība

2

2.

Projekta ietekme uz pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem

2

3.

Projekta īstenošana tiek virzīta uz sabiedrības vajadzību sasnieg­­šanu un tas ir nozīmīgs

2

4.

Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi kvalitatīvi un kvantitatīvi rādītāji

2

5.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

2

6.

Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota

2

7.

Projektā plānotas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

8.

Projekta ietekme uz jaunu vai darba vietas uz laiku radīšana.

2

 

Papildus iegūstami punkti

 

9.

Projekta iesniedzēja finansiālais vai materiālais ieguldījums projekta realizācijā.

2

10.

Projekts tiek īstenots ar dažādu sociālo grupu iesaistīšanu (jaunieši, pensionāri u.c.)

2

11.

Projekta īstenošana rada jaunu inovatīvu pakalpojumu vai produktu

2

 

Maksimālais kopējais punktu skaits

22

 

Minimālais punktu skaits

12

 

Specifiskais kritērijs -

·        Pie vienāda punktu skaita priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra, kuros pieejamas līdzīgas aktivitātes.

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese

Biedrība „Jūrkante”,  Salacgrīva, Smilšu iela 9

Koordinatore Dzintra Eizenberga

kontakttālrunis 29427095

e-pasts dzintra.eizenberga@salacgriva.lv

www.jurkante.lv;www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv, vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv