piektdiena, 23. 08, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Aktuālie dokumenti

 

Biedrības “Jūrkante” paziņojums


Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 7. kārtu Lauku attīstības programmas (2007.–2013.gads) LEADER pieejas īstenošana pasākums 413 Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.


Projekta iesniegumus pieņems no 2013. gada 1. marta  līdz 2013.gada 1. aprīlim un 7. kārtas ietvaros pieejamais finansējums Ls 111 541.23


              
Finansējuma sadalījums pa rīcībām:

1. 413.pasākumā ”Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā„ 1.aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem”.


Rīcība – Sadzīves un sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana un kvalitātes celšana vietējiem iedzīvotājiem – pieejamais finansējums Ls 21 687.02


Rīcības mērķis – Pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība iedzīvotājiem visā biedrības „Jūrkante” teritorijā.

Plānotās darbības – Radīt jaunas pakalpojumu pieejamības iespējas (izveidotas veļas mazgātuves, friziera, kurpnieka, veselības profilakses vai uzlabošanas pakalpojumu izveide vai pakalpojuma kvalitātes uzlabošana, teritorijas labiekārtošana sadzīves pakalpojumu pieejamībai citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.)


2. 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitāte “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro¬grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

      

2. Rīcība – Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras attīstība vietējiem iedzīvotājiem dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai. Pieejamais finansējums Ls 43 257.82


Rīcības mērķis:   Aktivizēt- dažādot  brīvā laika pavadīšanas iespējas biedrības teritorijā

Plānotās darbības: Brīvā laika pavadīšanai nepieciešamā inventāra iegāde, pamatlīdzekļi,  telpu rekonstrukcija, materiāli remontu darbiem, iekārtas, un citi uzlabojumi  brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, to darbības dažādošanai un citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem


3. Rīcība – Vietējo kopienu un saietu centru attīstība. Pieejamais finansējums Ls 46 596.39


Rīcības mērķis –    Dažādu sabiedrisko aktivitāšu veicināšana iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanā.

Plānotās darbības – Sabiedrisko organizāciju darbības veicināšanai nepieciešamā inventāra iegāde, pamatlīdzekļi, telpu rekonstrukcija, materiāli remontu darbiem, iekārtas, un citi uzlabojumi  brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, to darbības dažādošanai un citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.


Nr. p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība

2

 2.

Projekta ietekme uz pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem 

 2

 3.

Projekta īstenošana tiek virzīta uz sabiedrības vajadzību sasniegšanu un tas ir nozīmīgs 

 2

 4.

Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi kvalitatīvi un kvantitatīvi rādītāji

 2

 5.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

 2

 6.

Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota

 2

 7.

Projektā plānotas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

 2

 8.

Projekta ietekme uz jaunu vai darba vietas uz laiku radīšana.

 2


Papildus iegūstamie punkti


 9.

Projekta iesniedzēja finansiālais vai materiālais ieguldījums projekta realizācijā.

 2

 10.

Projekts tiek īstenots ar dažādu sociālo grupu iesaistīšanu (jaunieši, pensionāri u.c.)

 2

 11.

Projekta īstenošana rada jaunu inovatīvu pakalpojumu vai produktu

 2


Maksimālais kopējais punktu skaits

 22


 Minimālais punktu skaits

12

Specifiskais kritērijs -

Pie vienāda punktu skaita priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra, kuros pieejamas līdzīgas aktivitātes.


Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese:

Biedrība „Jūrkante”, Salacgrīva, Smilšu iela 9.

Koordinatore: Dzintra Eizenberga, kontaktālrunis 29427095.

e-pasts: dzintra.eizenberga@salacgriva.lv.

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.


www.jurkante.lv; www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv.

 


Paziņojums MS Word formātā - Jurkante_2013 LAD slud.doc

 

 

          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv