pirmdiena, 22. jūlijs, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Aktuālie dokumenti

Šeit Jūs atradīsiet visu aktuālo informāciju, kas nepieciešama Projekta gatavotājiem  un  tiem, kas projektus jau iesnieguši.


Šodien, 12.augustā ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai” un Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai”.

Grozījumi galvenokārt saistīti ar papildu atbalsta piešķiršanu EZF un ELFLA stratēģiju īstenošanai.
EZF RP pasākumam tuvākajā laikā LAD izsludinās iesniegumu pieņemšanu papildu atbalsta saņemšanai Noteikumu Nr.515 35.punktā noteiktajā kārtībā. Pēc papildu atbalsta piešķiršanas VRG (LAD lēmuma) būs jāsniedz grozījumi stratēģijā.
LAP pasākumam papildu atbalsts būs pieejams pēc ZM vadības lēmuma par atbalsta piešķiršanu un atbalsta apmēra aprēķināšanas MKnot.Nr.515 37.punktā noteiktajā kārtībā. Tāpat kā EZF gadījumā, saistībā ar papildu atbalstu būs jāsniedz stratēģijas grozījumi.
Centīsimies laicīgi piešķirt papildu atbalstu LAP pasākumā (to varēs darīt pēc papildināto LAP grozījumu iesniegšanas EK apstiprināšanai), lai tās VRG, kuras saņems papildu atbalstu no abiem fondiem, varētu stratēģiju grozījumus iesniegt abiem fondiem kopā.

Tāpat MKnot.Nr.515 turpmāk nosaka:
-         3.1 punktā -  teritoriju, kurā turpmāk varēs saņemt atbalstu EZF aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” projektu īstenošanai;
-         30.3.apakšpunktā - VRG nodrošināt, ka lēmumu par iesniegto projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai pieņem lēmējinstitūcija balsojot un lēmuma pieņemšanas laikā vismaz 50%  balsu ir sociālajiem (NVO) un ekonomiskajiem (uzņēmējiem, lauksaimniekiem) partneriem (kas noteikts ELFLA īstenošanas Regulā Nr.679/2011 un ar šo tiek attiecināts arī uz EZF atbalstu). Saistībā ar šo ir veiktas izmaiņas arī MKnot.Nr.78 28.punktā un tāpat būs noteikts arī grozījumos MKnot.Nr.33, kas šobrīd ir saskaņošanas procesā;
-         30.4.apakšpunktā - VRG vairs nav jāsniedz ikgadējais pārskats par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas rezultātiem (svītrots 3.1 pielikums).
-         32.punktā - VRG stratēģijas grozījumus var veikt, ja ir pamatota nepieciešamība. Nav vairs ierobežojums, ka to var darīt reizi gadā.

MKnot.Nr.78 ir veikti grozījumi, kas nosaka:
-         5.2.apakšpunktā  - kādas darbības tiek atbalstītas aktivitātē “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” -  darbības, kas saistītas ar zivsaimniecību, ūdeņu, to dzīvo resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu.
-         5.1 un 5.2 punktā – atbalsta saņemšanas teritoriju aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”. Līdz ar to turpmāk uz atbalstu aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” varēs pretendēt, ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos, vai, ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību, vai, ja projekts tiks īstenots LAD sagatavotās piekrastes teritorijas kartē iezīmētajā teritorijā saskaņā ar MKnot.Nr.515.
-         5.3 punktā – prasības iepriekš minētajam zivsaimniecības uzņēmumam.
-          6.2.1., 6.2.3., 6.3.1., 6.3.3., 6.4.2. un 6.4.3. apakšpunktā - precizēti atbalsta pretendenti. Atbalstam, uz kuru līdz šim varēja pretendēt komersanti, turpmāk varēs pretendēt arī zemnieku un zvejnieku saimniecības. Aktivitātē “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” un aktivitātē “Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana” turpmāk uz atbalstu varēs pretendēt arī atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana. Ar to saistīti grozījumi attiecīgi arī 10., 12., 14., 18.2., 18.5., 18.6. un 19.2.apakšpunktā.

-          23.2. un 23.3.apakšpunktā – tehnisks precizējums, ka atbalstu var saņemt jaunu būvmateriālu iegādei un  jauniem pamatlīdzekļiem.

-          28.3. apakšpunktā – informāciju, kas jānorāda projektu sarakstā - rīcībai izsludinātais publiskais finansējums latos, atbalsta pretendenta nosaukums, projekta nosaukums, projekta īstenošanas vieta (mazākā teritoriālā vienība), projekta iesnieguma publiskais finansējums, projekta iesniegumam piešķirto vērtēšanas punktu skaits, atzinums (norādot – pozitīvs vai negatīvs).

-          28.4.apakšpunktā – iesniegt LAD arī lēmējinstitūcijas sēdes protokola kopiju, kurā norāda personas, kas piedalās lēmuma pieņemšanā, to pārstāvēto iestādi, kā arī informāciju par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasību ievērošanu, t.i., informāciju par interešu konflikta gadījumiem, ja tādi pastāv (informācija no interešu deklarācijām, ko balsstiesīgie locekļi aizpilda pirms sēdes/sēdes sākumā), un norāde par ieinteresētā pārstāvja nepiedalīšanos lēmuma pieņemšanā par konkrēto projektu.

Tad, kad visus ar projektu vērtēšanu saistītos dokumentus VRG iesniedz LAD, nosūta arī projektu saraksta elektronisko versiju un LAD informāciju par vietējās rīcības grupas vērtēšanas rezultātiem ievietos savā mājaslapā. LAD mājaslapā netiks publiskots atbalsta pretendenta nosaukums, tādēļ tiek prasīts norādīt projekta nosaukumu. Ja VRG vēlas, projekta sarakstu var ievietot arī savā mājaslapā.

-          Precizējumi arī projekta iesnieguma veidlapā. 


 

Cienījamie projektu ieviesēji!

Pamatojoties uz 2009.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenōšanas teritorijā"
22.§ 2 Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā vietējā rīcības grupā (tas ir- Jūrkantē) iesniedz:

  • 22.§ 2. 1. par šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām aktivitātēm – šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajiem normatīvajiem aktiem pievienoto pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu;
  • 22.§ 2. 2. par šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm – pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.

Atskaišu veidlapas:

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē (kods 413)
skatīt šeit ... /Word fails/

Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē (kods 413)
skatīt šeit ... /Word fails/

Ar cieņu,
Dzintra Eizenberga
Biedrības Jūrkante koordinatore
Dzintra.eizenberga@salacgriva.lv

          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv